Class ScheduleResponse


 • public class ScheduleResponse
  extends Object
  • Method Detail

   • getRecipient

    public String getRecipient()
    Returns:
    the recipient
   • setRecipient

    public void setRecipient​(String recipient)
    Parameters:
    recipient - the recipient to set
   • getRequestStatusCode

    public float getRequestStatusCode()
    Returns:
    the requestStatusCode
   • setRequestStatusCode

    public void setRequestStatusCode​(float requestStatusCode)
    Parameters:
    requestStatusCode - the requestStatusCode to set
   • getRequestStatusMessage

    public String getRequestStatusMessage()
    Returns:
    the requestStatusMessage
   • setRequestStatusMessage

    public void setRequestStatusMessage​(String requestStatusMessage)
    Parameters:
    requestStatusMessage - the requestStatusMessage to set
   • getCalendarData

    public Calendar getCalendarData()
    Returns:
    the calendarData
   • setCalendarData

    public void setCalendarData​(Calendar calendarData)
    Parameters:
    calendarData - the calendarData to set
   • isSuccess

    public boolean isSuccess()